Overige

Inhoud:

 

Overige

Verzoek om vergoeding van rente als ten onrechte belasting is betaald
Als de Belastingdienst in strijd met het EU-recht belastingen heeft geheven, bestaat niet alleen recht op terugbetaling van de belasting, maar ook op de rente hierover vanaf het ogenblik waarop de ten onrechte geheven belasting is betaald. Dit heeft het Europese Hof van Justitie beslist. De invorderingsrente wordt vergoed over het tijdvak dat aanvangt op de dag die volgt op de dag waarop de belasting is betaald of op aangifte is voldaan of afgedragen, en eindigt op de dag voorafgaand aan de dag van de terugbetaling.
Vorderingen om een (aanvullende) rentevergoeding te geven, verjaren vijf jaar na het verstrijken van de betalingstermijn die betrekking heeft op de teruggaafbeschikking.

Dien aangifte tijdig in om een verzuimboete te ontlopen
Als de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan (en zal) de inspecteur een verzuimboete opleggen. De standaardboete bedraagt 7% van het wettelijk maximum van € 4.920 (€ 344) maar kan in bijzondere omstandigheden worden gematigd (voor de inkomstenbelasting tot 1% van het wettelijk maximum (€ 49) en voor de vennootschapsbelasting tot 5% van het wettelijk maximum (€ 246)).
Voorkom dat een verzuimboete wordt opgelegd door tijdig de aangifte in te dienen. Als de aangifte wordt verzorgd door een gemachtigde is het verstandig om de vinger aan de pols te houden. De belastingplichtige blijft in de meeste gevallen namelijk zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van zijn aangifte.

Bekijk of bezwaar maken tegen WOZ-waarde verstandig is
De WOZ-waarde van een woning werkt door in een aantal belastingen. Ten eerste is deze waarde de grondslag voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Verder is de waarde onder meer van belang voor de erfbelasting, gemeentelijke belastingen en vennootschapsbelasting. Door het grote belang ligt het daarom voor de hand om de WOZ-waarde kritisch te beoordelen en eventueel bezwaar te maken tegen de hoogte hiervan. Let op: in geval van een woning die bestemd is voor de verkoop, kan een hogere WOZ-waarde juist gunstig zijn.

Registratie voorovereenkomst of intentieverklaring in bepaalde gevallen nodig
De registratie van onderhandse akten bij de Belastingdienst is met de inwerkingtreding van de Wet elektronische registratie notariële akten aanzienlijk beperkt. In vier gevallen is een geregistreerde voorovereenkomst of intentieverklaring nog nodig. Dit is bij de geruisloze terugkeer, bij terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een BV of NV, bij de bedrijfsfusie en bij de geruisloze omzetting. Een voorovereenkomst of intentieverklaring moet samen met het daarvoor door de Belastingdienst opgestelde geleideformulier aangetekend worden verzonden naar de Belastingdienst in Heerlen.

Keer vóór 1 juli 2015 in en vermijd forse verhoging boete
De boete bij vrijwillige verbetering bedraagt 30%. Van vrijwillige verbetering is alleen sprake als de Belastingdienst nog niet op de hoogte was of had kunnen zijn van het niet aangegeven inkomen of vermogen. Vanaf 1 juli 2015 gaat de boete voor inkeerders omhoog naar 60% van de te weinig geheven belasting. Doe een vrijwillige verbetering dus vóór die datum om een extra hoge boete te vermijden.

Zorg dat de administratie op orde is
Uit de administratie moeten op elk gewenst moment de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk blijken. Deze administratieplicht was al belangrijk, maar wordt nog urgenter. Er ligt namelijk een wetsvoorstel waardoor het niet voldoen aan de administratie-, bewaar- en afgifteplicht autonoom strafbaar wordt gesteld en dus niet langer is vereist dat schuldeisers opzettelijk worden benadeeld. Bovendien wordt ook verwijtbaar niet-administreren of niet-bewaren strafbaar gesteld. Zorg dus altijd voor een goede vastlegging van administratieve gegevens.

Bewaar administratie over 2007 zeker nog tot 2015
De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het einde van 2014 kan dus de administratie over 2007 en eventueel voorgaande jaren worden weggedaan. Het is echter verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard.     Permanente documenten, zoals notariële akten, pensioenpolissen en vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst, moeten natuurlijk altijd worden bewaard.

Meld betalingsonmacht tijdig aan de Belastingdienst
Als een ondernemer aanslagen loon- of omzetbelasting niet op tijd kan voldoen, kan de Belastingdienst een bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen. Dit is te voorkomen door de betalingsonmacht tijdig schriftelijk te melden. De Hoge Raad heeft beslist dat een betalingsonmacht niet hoeft te worden gemeld als de Belastingdienst al op de hoogte is van de slechte financiële positie.     Neem het zekere voor het onzekere en meld de betalingsonmacht formeel schriftelijk en op tijd.

 

© Copyright Fiscaal up to Date

0343 57 76 88
06 22 42 80 67