Erf- en schenkbelasting

Inhoud:


Erf- en schenkbelasting

Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken
Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting worden behaald. Schenkingen verlagen de toekomstige nalatenschap zodat bij het overlijden minder erfbelasting is verschuldigd. Omdat de schenking het inkomen in box 3 verlaagt, levert een schenking bij de schenker bovendien een besparing van de inkomstenbelasting in box 3 op. Bij de begiftigden valt het geschonken vermogen wél in box 3, voor zover dit hoger is dan het heffingsvrije vermogen.

Alleen nog in 2014 schenkingsvrijstelling van € 100.000
Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 als het bedrag wordt aangewend voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld eigen woning. Als eerder al de eenmalige verhoogde vrijstelling is benut, komt dit bedrag in mindering op het bedrag van € 100.000. Om deze vrijstelling te kunnen toepassen moet hierop in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan. Er is geen notariële schenkingsakte vereist.
Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 komen in aanmerking voor de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000.
Overlijdt de schenker binnen 180 dagen na de schenking, dan hoeft de verkrijger geen erfbelasting te betalen over de schenking.
Als de schenking in 2014 is gedaan, moet de aangifte schenkbelasting uiterlijk 1 maart 2015 door de Belastingdienst zijn ontvangen.
De relatie tussen de schenker en de verkrijger is niet van belang. Ook speelt de leeftijd van de verkrijger geen rol.
 Als het gaat om aflossing van de eigenwoningschuld, dan moet deze tijdig met de bank worden besproken omdat de bank ook tijd nodig heeft om de schenking administratief te verwerken. Het is mogelijk dat (voor de inkomstenbelasting aftrekbare) boeterente moet worden betaald. Ook dat bedrag moet door de bank worden berekend.
 Voor de aankoop/ontwikkeling van een nieuwbouwwoning wordt de koopsom meestal in termijnen betaald. Goedgekeurd is dat de vrijstelling ook geldt als een deel van het in 2014 voor een woning in aanbouw geschonken bedrag in 2015 wordt besteed. Daarbij gelden onder andere de voorwaarden dat de eigendom van de bouwgrond nog in 2014 bij notariële akte is geleverd en dat in 2014 al minimaal 10% van het geschonken bedrag is besteed aan de verwerving van de eigendom van de grond of aan termijnen voor de woning in aanbouw.

Maak gebruik van de (jaarlijkse) reguliere schenkingsvrijstellingen

De hoge (eenmalige) vrijstelling schenkbelasting geldt per ouderpaar. Dus ook als de ouders zijn gescheiden, kan een vrijstelling maar één keer worden benut.
Als bij een schenking van een ouder aan een kind wordt gebruikgemaakt van de eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000, mag in dat jaar geen gebruik worden gemaakt van de gewone vrijstellingen. Als al eerder is gebruikgemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van de ouders wordt de vrijstelling van € 100.000 verminderd met de eerder gebruikte vrijstelling. Als de verruimde vrijstelling van € 100.000 afkomstig is van een andere persoon dan de ouder, gelden deze voorwaarden niet.

Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met de ex-partner
Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, loopt het kind het risico dat bij echtscheiding de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner. Als de schenker (de ouder) een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft het geschonken bedrag privévermogen van het eigen kind. Het is mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule op te nemen. Dan geldt de uitsluitingsclausule niet als het huwelijk eindigt door overlijden, maar alleen als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden.
De schenking behoort bij overlijden dan alsnog tot de gemeenschap van goederen waardoor de partner hierover minder of geen erfbelasting betaalt.

Kijk kritisch naar een schenking onder schuldigerkenning
Als het niet gewenst is dat de schenker de beschikkingsmacht over liquide middelen verliest, kan ‘op papier’ worden geschonken door in een notariële schenkingsakte op te nemen dat het bedrag wordt schuldig erkend. Bij een schenking onder schuldigerkenning is de schenker verplicht jaarlijks 6% rente te vergoeden aan de ontvanger.
Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald en mag niet worden bijgeschreven op de hoofdsom.

Ook een schenking in natura is mogelijk
Een schenking hoeft niet in geld plaats te vinden. Ook een schenking van bijvoorbeeld een pand, een kunstcollectie of effecten is mogelijk. In dat geval is het wel raadzaam om de waarde te laten taxeren zodat discussie met de Belastingdienst hierover kan worden voorkomen.

Maak gebruik van gunstige leningconstructie met kinderen voor eigen woning
Het is fiscaal voordelig als een ouder geld leent aan een kind, voor wie die lening in box 1 valt. Daarbij kan worden gedacht aan een lening voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of een lening voor een onderneming van het kind. Voor de ouder is de lening in principe een bezitting in box 3 (waarbij effectief 1,2% inkomstenbelasting wordt geheven) maar voor het kind is deze een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box 1-inkomen. De ouder moet een zakelijke rente rekenen over de lening aan het kind. De rente moet in beginsel daadwerkelijk worden betaald.
De hoogte van de rente die de ouder aan het kind berekent, moet uiteraard wel binnen de grenzen van de redelijkheid blijven.

Doe tijdig aangifte bij schenking boven reguliere vrijstelling(en)
Als in 2014 meer is geschonken dan de vrijstelling(en), moet vóór 1 maart 2015 aangifte schenkbelasting worden gedaan. Als gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstellingen, ongeacht of meer dan het bedrag van de vrijstelling is geschonken, dan moet ook aangifte schenkbelasting worden gedaan. De Belastingdienst moet immers weten of, en zo ja voor welk bedrag, de schenkingsvrijstelling is benut.

Vrijstelling voor schenking ondernemingsvermogen
Schenking van ondernemingsvermogen of een pakket aanmerkelijkbelangaandelen in een eigen BV aan de kinderen kan voordelig zijn. De toekomstige waardestijging van de onderneming of de BV komt daardoor (deels) toe aan de kinderen, zodat bij het latere overlijden van de ouder geen erfbelasting is verschuldigd over de waarde die bij de kinderen is aangegroeid. Bovendien kan bij de schenking van ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen onder voorwaarden een vrijstelling voor de schenkbelasting gelden. Deze vrijstelling bedraagt 100% voor ondernemingsvermogen tot maximaal € 1.045.611 (2014). Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%.
Voor het deel dat niet is vrijgesteld, is het mogelijk om gedurende tien jaar rentedragend uitstel van betaling te krijgen.

Vraag uitstel van betaling aan voor geërfde nog niet verkochte woning
Als erfgenamen niet in staat zijn om de erfbelasting over een geërfde woning te voldoen, verleent de Belastingdienst voor dit soort gevallen uitstel van betaling. Als na een jaar de geërfde woning nog niet is verkocht, kan opnieuw uitstel van betaling worden gevraagd. In dat geval verlangt de Belastingdienst echter wel dat een hypotheekakte wordt opgemaakt.
De Belastingdienst berekent belastingrente over de periode dat uitstel van betaling wordt verleend. De belastingrente bedroeg over het eerste kwartaal van 2014 3% maar over het tweede, derde en vierde kwartaal van 2014 is de belastingrente vastgesteld op 4%. Voor zover er dus liquide middelen aanwezig zijn, kan het daarom voordeliger zijn om de erfbelasting hieruit te betalen, zeker nu de rente op een spaarrekening zo laag is.

Kies eventueel voor andere peildatum voor WOZ-waarde van geërfde woning
Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt echter altijd (minimaal) een jaar voor de overlijdensdatum. Sinds 2012 kan een erfgenaam echter kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde die geldt voor het jaar na het jaar van overlijden.
In een dalende woningmarkt kan het fiscaal voordelig zijn om te kiezen voor de WOZ-waarde van een later jaar.

Ga bij het erven van een serviceflat eventueel uit van WEV in plaats van WOZ
Sinds 2014 kan onder voorwaarden voor de erfbelasting voor serviceflats worden uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer (WEV) in plaats van de WOZ-waarde. Dit is mogelijk als de WEV in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.
In belangrijke mate houdt in minimaal 30%.

Bekijk de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding bij een erfenis
De laatste jaren zijn veel woningen "onder water" komen te staan. Als tot een nalatenschap een woning behoort, kan het verstandig zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. (= onder het voorrecht van boedelbeschrijving zodat geen aansprakelijkheid ontstaat voor de (hypotheek)schulden).
Als een erfgenaam helemaal geen vertrouwen heeft in een afwikkeling met een positief saldo, kan verwerping van de erfenis een verstandige keuze zijn.

© Copyright Fiscaal up to Date

0343 57 76 88
06 22 42 80 67